SUÇLANAN İNŞAAT FİRMASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU

SUÇLANAN İNŞAAT FİRMASI SESSİZLİĞİNİ BOZDU
  • 15 Kasım 2014, Cumartesi 20:43

                                            KAMUOYUNUN BİLGİSİNE

                KUŞADASINDA YAŞANAN TOPRAK KAYMASI HAKKINDA

Son günlerde Kuşadası’nın gündemini oluşturan, taahhüdümüz altında bulunan Kuşadası 2103 ada 26 parselde yapılan çalışma arazi yapısı gereği,  zemin ıslahı çalışmasıdır.

Burada yapılması planlanan Kuşadası projenin bulunduğu alanda sağı-solu ticari alan olduğu için emsal değişmemek koşulu ile plan tadilatı yapılmıştır. Kuşadası belediye Meclisi 04.10.2013 tarih ve 11 nolu birleşiminde 264 sayılı kararı ile parselimizde zemin iyileştirmesi için “İstinat Duvarı yapılmadan inşaat ruhsatı verilemez” plan notu getirmiştir. 2013 yılında  parsellerin birleştirilmesi ile oluşan parselde zemin iyileştirme projesi hazırlanmış ve  söz konusu proje 15.11.2013 tarih 30320 sayılı dilekçemiz ile ekinde zemin iyileştirme raporu ve iksa projesi eşliğinde ruhsatlanması amacı ile Kuşadası Belediyesine teslim edilmiştir.Kuşadası Belediyesi bu dilekçemize cevap vermemiş, inceleme amaçlı sürece bırakmıştır..

Tekrar 13.02.2014 tarih 3749 sayılı dilekçemiz ile ruhsat talebimiz belediyeye tekrar hatırlatılmış ancak yasal süresi içerisinde Kuşadası Belediyesi dilekçemize cevap vermediği gibi sözlü temaslarımızda “toprak altı yapılarının ruhsata tabi olmadığı için ruhsat kesecek bir formül düşündüklerini” ifade ile işe biran önce başlamamız tavsiye edilmiştir. Yaşanan süreçte yerel seçimler olmuş yeni oluşturulan belediye  yönetimi  08.05.2014 tarih 69540995 sayılı yazısı ile  çalışmayı durdurmuş ve inşaatımızı mühürlemiştir. Mühürleme tutanağında 7 iş günü içerisinde inşaat alanına eski haline getirilmesi istenmiş, bu uyarı üzerine o tarih de açılmış bulunan fore kazık çukurları doldurulurken bir gün sonra  “çalışma yapıldığı” gerekçesiyle alan ikinci kez mühürlenmiştir. 08.05.2014 tarih ve 9795 sayılı  Kuşadası Belediyesi imar servisi başlıklı ve Bşk.Yrd.M.Eryiğit imzalı yazısı ile “güncel tapu bilgi ve belgeleri ile müracaat ettiğimiz takdirde ruhsat başvurumuzun değerlendirileceğini “ tarafımıza bildirmiş, imar dairesince de sözlü olarak tarafımıza “ilk verdiğimiz projelerin kayıp olduğu ikinci kez aynı projelerin kendilerine verilmesi ile ruhsat kesileceği” belirtilmiştir.

15.11.2013 tarihinde Kuşadası Belediyesine verilen proje 10.05.2014 tarihinde tekrar verilmiş (ruhsat yapılan imalat FORE KAZIK olmasına rağmen İSTİNAT DUVARI olarak ruhsatlanmıştır) olup ilgili yönetim 23.05.2014 tarih 246 sayılı  inşaat ruhsatını düzenleyerek tarafımıza çalışma izni vermiştir.28.05.2014 tarihinde o tarihe kadar yapılan imalatların imara uygunluğu Kuşadası Belediyesi İmar servisince tutanak vasıtası ile tarafımıza bildirilmiştir. Anılan tarih den 28.05.2014 tarihine kadar çalışma yapılmış olup inşaat yasakları kapsamında çalışma durdurulmuşsa da tarafımızdan Kuşadası Belediyesine 27.05.2014 tarih 420130 sayılı dilekçemiz ile yapılan imalatın kış şartlarında yapılamayacağı bildirilmiş tarafımıza çalışma izni verilmesi talep edilmiştir. İlgili belediye 02.06.2014 tarih 4130-11879 nolu cevabında “FORE KAZIK imalatını devam edebileceğimizi ancak hafriyat yapamayacağımızı” bildirmiştir. Yapılan imalatın hafriyat yapılmadan yapılamayacağı kendilerine bildirildiyse de kesinlikle buna  ilişkin izin alınamamıştır.Arada geçen beş ay müddetince ilgili belediyeye 437379 , 29169 sayılı dilekçelerle çalışma izni istenmiş ancak alınamamıştır.Son olarak 24.09.2014 tarihinde 440263 sayılı  dilekçe ile durumun tehlikesi göz önüne alınarak önümüzdeki kış koşullarının ve yağışın tehlike yaratacağı bahisle izin istenmiş bu dilekçemiz 09.10.2014 günü inşaat yasaklarının bitmesine bir hafta kala tarafımıza telefon edilerek aynı gün çalışmaya başlamamız ısrarla istenmiş kendilerinden yazılı belge istendiğinde ise tarafımıza  09.10.2014 tarih 3937-25609 sayılı çalışma izni bizzat Belediye Başkanı Özer Kayalı imzası ile verilmiştir. 23.10.2014 tarihinde 8909 sayı ile Aydın Büyük Şehir Belediyesine de hafriyat döküm yeri müracaatı ayrıca yapılmıştır.

Müracaatımız üzerine tarafımıza yol-kanal tutanağımız, imar durumumuz resmi onaylı olarak verilmiştir. İmar durumuna göre hazırlanan mimari projemiz 16.10.2014 tarihinde Kuşadası Belediyesine ön onay için verilmiştir.

09.10.2014 ile 07.11.2014 tarihleri arasındaki bütün ikili görüşmelerimizde bizzat sayın başkan Özer Kayalı ivedilikle FORE KAZIK İKSA HARFİYAT işlerimizi tamamlamamız  gerektiğini defaatle ifade etmiştir. 05.11.2014 tarihinde Kuşadası Belediyesi 4421-27260 sayılı yazısıyla parsel çevresinde toprak hareketliliği görüldüğü bilgisini bildirmiştir.

Aynı gün teknik ekibimizle sahada yaptığımız incelemeleri 441108 sayılı dilekçemizle Kuşadası Belediyesine bilgi verdik.Dilekçemizin sonunda ‘’söz konusu zemin hareketinin tarafımıza ait parselde yapılan çalışmadan kaynaklandığının tespiti durumda gerekli her türlü zemin iyileştirme çalışmalarının tarafımızca yapılacağı bildirilmiştir’’.Bu süreçde Aydın Valiliği AFAD Müdürlüğü ve ekibi sahada yaptığı çalışmada yaşanan zemin hareketinin Mücella Emgin Sitesindeki ne kadar zamandır aktığı bilinmeyen (ki Mayıs 2014 den beri aktığı site sakinlerince de teyit edilmiştir) su kaçağının neden olabileceğini ifade etmişlerdir.

Geçtiğimiz bir haftalık sürede her gün başta Kuşadası belediyesi yetkilileri olmak üzere konunun tarafları ile Kuşadası Kaymakamımız Sayın Muammer Aksoy’un da katıldığı toplantılara iştirak edilmiştir.

 13.11.2014 tarihinde Kuşadası Belediyesinde gece saat 22.00 a kadar süren sayın Kuşadası Kaymakamımızın da bulunduğu toplantıda 114 konutun önlem olarak boşaltılması arazinin gözlenmesi yetkili üniversite hocalarından oluşan bir kurumun oluşturulup buna göre önlemlerin alınması karara bağlanmış iken 14.11.2014 tarihinde belediyede 13.00 da başlayan ve saat 16.00 kadar devam eden görüşmelerde sayın Başkan Özer Kayalı sunulan önerileri değerlendirme lüzumu hissetmeden “başkanlık yetkimi kullanıyorum” diyerek  “alana yirmi bin ton hafriyat dökeceğini” ifade etmiştir.

Yaşanan süreçte Kuşadası Belediyesine Prof.Doktor Necdet Türk danışmanlık yapmış olup kendisinin verdiği kararları yazılı olarak talep ettiğimizde “ben hiçbir yazılı belgeye imza atmam, resmi bir görevlendirilmem bulunmamaktadır, çağırdılar, yardım istediler geldim” demiştir.  Şu anda Kuşadası’ nda yaşanan süreç hiçbir bilimsel veriye dayanmadan Sayın Belediye Başkanı’nın kendi insiyatifini kullanarak verdiği kararların sonuçlarıdır.

Sayın Başkan siyasi endişeleri ve geçmiş dönem belediye yönetimini devr-i sabık gösterme, suçlu yaratma, yanlış bilgilendirme sonucu ortaya çıkan tepkiler sebebiyle  vatandaşa “belediye bir şeyler yapıyor” denmesi adına yaptığı basın açıklaması ile yapılan imalatın kaçak olduğu intibaını yaratmaya çalışmaktadır .Bu doğru değildir.

Savcılığa sevk edildiği söylenen ikinci mühürleme olayında imar işleri teknik servis çalışanlarının mühürleme sırasında inşaat da bir faaliyet olmadığına ilişkin ifadeleri Cumhuriyet Savcılığında mevcuttur.

14.11.2014 tarihinde tarafımızdan Jeolog DR. Semih Çakıcı nın hazırladığı  zemin etüt raporu ,Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi DOÇ.DR. H.Recep Yılmaz tarafından hazırlanan GEOTEKNİK GÖRÜŞ RAPORU Mücella Emgin Sitesinde oluşan su ve kanalizasyon  kaçağına bağlı zemin oturmaların gösteren fotoğraflar Kuşadası Kaymakamlık Makamına verilmiştir.

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; biz bu güne kadar yapılması gereken bütün çalışmaları ve yazışmaları kanunlar çerçevesinde eksiksiz yerine getirilmiştir.

Gözlemimiz odur ki

Süleyman Demirel Bulvarı batısında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi arazisi 32 parsel ile Sena İnşaata ait 33 parselde büyük kaya patlamaları büyük çatlaklar meydana gelmiştir.Arazinin hareketi ve akmalar bu yöndedir.Acil olarak burada önlem alınması gereklidir.

Mücella Emgin Sitesindeki zemin hareketleri ne kadar zamandır aktığı bilinmeyen su-kanalizasyon kaçağıyla ilgilidir. Kayaş zemin su ile doygun hale gelmiş olup batı istikametine kaymaktadır. Nitekim bu gün itibarı ile bu bölgede su kesintisi ile birlikte isale hattı değişikliğine başlandığı da bilinen bir gerçektir. Kendilerince gerekçesi ise “kayma sebebiyle hatta kopma olduğu şeklindedir”.

Söz konusu alanda şu ana kadar kayma olmayan tek alan inşaatını yaptığımız 3102 ada 26 parseldir.

3201 ada 26 parsele Belediye Başkanının “yetkimi kullanıyorum” diyerek dolgu-hafriyat yüklemesinden sonra diğer taraflardaki akmaların zemin hareketlerinin dinamik yük nedeniyle hızlanacağından daha büyük sorunlar yaratacağından endişe etmekteyiz. Keza bu kaya dolguların iş makineleri vasıtasıyla itilmesi esnasında fore kazıkların göğüslemelerine zarar vereceği endişesini taşımaktayız. Dolgu sonucunda parselimiz dışında akmalar devam ettiğinde içine düşürüldüğümüz durumun sorumlusu-sorumluları kim ya da kimler olacaktır???

Sonuç olarak;

İlgili belediye kaymaların olduğu yerdeki eski yapıların zemin etüt değerlerini  ve yapıların statik projelerini incelemeden hareket etmektedir.

Yaşanan süreçteki olumsuzlukların kaynağı hiç şüphesiz Belediye Başkanı Sayın Özer Kayalı değildir. 1990 yılından bu yana çarpık kentleşme ve kontrolsüz yapılaşma sonucu oluşan bu günkü tablo mevcut belediye yönetimine yüklenemez. Ancak Sayın Başkanın yaşanan sıkıntıyı niye şahsi ve siyasi bir boyuta taşıma gayreti içerisinde olduğu ya da bu niyeti taşıyanlara fırsat verecek açıklamalar yaptığını anlamakta güçlük çekmekteyiz.

Söz konusu zemin hareketinin tarafımıza ait parselde yapılan çalışmadan kaynaklandığının tespiti durumda gerekli her türlü zemin iyileştirme çalışmalarının tarafımızca yapılacağının tüm Kuşadası halkı-Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz.

İnşaat Ruhsatı aldığımız bir alanda yapılan bunca yatırım hiçbir bilimsel veriye dayanmadan gözlemsel olarak “ben yaptım oldu” mantığıyla oldu bittiye getirilmesi kabul edilemez. Kuşadası Belediyesinin geçmişten bu güne bu bölgede yapılan hataları sadece doğru ve de bilimsel verilere dayalı proje üretme gayreti içerisinde olan ve bu kadar maliyetli bir projeye başlayan bize mal  etmeye çalışma gayreti kabul edebileceğimiz bir tutum değildir. Amacımız kimseyi suçlamak değildir, sebep olmadığımız hususun açığa çıkması, can ve mal kaybına sebep olunmadan bu işte gerçeklerin açığa çıkmasıdır.

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR

 

 

MÜTEAHHİT FİRMA                                                       ŞANTİYE ŞEFİ

 ART STİL İNŞAAT LTD.ŞTİ.                                            YUSUF GÜNEŞ

ŞÜKRÜ ŞERİF KERESTECİ                                               YETKİN İNŞAAT MÜHENDİSİ

.

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık