Web Tasarım plastikkuskonmaz Kuşkonmaz Bariyer Tekirdağ çilingir Kuş Kovucu Tekirdağ yat turu Tekirdağ web tasarım Plastik Kuşkonmaz iş elbiseleri

KUŞADASI AKPARTİ DEN KUŞADASI BELEDİYESİ BÜTÇESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

KUŞADASI AKPARTİ DEN KUŞADASI BELEDİYESİ BÜTÇESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI
  • 16 Ekim 2019, Çarşamba 16:20

Sayın başkan, değerli meclis üyeleri, Basınımızın değerli mensupları, kıymetli Kuşadası halkı;

Kuşadası Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi, Performans Programı ve 2020-2024 Stratejik planı için Ak Parti Grubu adına olarak söz almış bulunuyorum.

Belediyelerin bütçesi, mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren bir tablodur. Bütçeler aynı zamanda belediye Başkanlarının da bir nevi vizyon ve misyon göstergesidir.

Kuşadası Belediyesinin 2020 yılı performans Programı ve 2020 yılı bütçesi okunarak değerli meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Gurubum adına soruyorum. Okunan bu bütçenin ana fikri nedir? 23 Mahalleden oluşan Kuşadası’na hangi kalıcı eserler yapılacak.

Biz burada 2020 yılında hangi yatırımların yapılacağını konuşacağız. Düzgün yolları olmayan, sokaklarında lağım kokularının yer aldığı, yağmur yağdığında sokaklarında lağımlar akan, yeterli sosyal tesisleri ve spor tesisleri olmayan bir ilçede yaşamaktayız.

2020 performans programında sadece 6 stratejik amaç belirlenerek toplam 185.000.0000,00.TL ödenecek ayrıldığı belirtilmiştir.

Sayın başkan; Belirlemiş olduğunuz 6 stratejik amaç içinde; Sağlıklı, kaliteli ve planlı bir kent oluşturmak için ayrılan pay 13.890.000,00.-TL olup, buda toplam ödeneğin %7’dir.
Performans programında sık sık çağdaş yönetim vurgusu yapılmaktadır. Size yetki veren halk kalıcı bir eser olarak neler yapmak istediğinizin haberlerini bekliyor.

Bütçe ve Performans programının içeriğinin incelenmesinde ise aşağıdaki hususlar dikkat çekmiştir. Can kulağınızla dinlediğinizde eleştirilerimiz icra kurulunuza ışık tutacaktır.
3 yılın toplam gider bütçesi 467.077.000,00.-TL ve gider gerçekleşmesi: 376.779.437,79 TL’dir. 3 yılın toplam gelir bütçesi 452.937.000,00.-TL ve gelir gerçekleşmesi: 321.138.494,26 TL’dir. Bu bütçeler ilçemiz nüfus yoğunluğuna benzer birçok il ve ilçe belediye bütçesinden fazladır. Son 3 yıla baktığımızda bu boyutta ve büyüklükteki bir bütçenin Kuşadası ve Kuşadası halkına ne kadar faydası olmuştur sizlerin takdirine bırakıyoruz.

Sayın Hazirun; Yüzdelik olarak kıyasladığımızda gider gerçekleşme oranı ?, gelir gerçekleşme oranı 0.71’dir. Bütçedeki yeni borçlanma hedefi ile bütçe açık vermektedir.

A) HAZIRLANMA KRİTERLERİ YÖNÜNDEN
1) 2020 performans programı ve bütçesi kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlanmış ve kontrolden geçmeden meclise sunulmuştur. Hazırlanan bütçe alınan meclis kararlarını yansıtmamaktır. İsabetli denk bir bütçe yapılmamıştır.

B) GERÇEKLEŞME ORANLARI YÖNÜNDEN:

1) Gerçekleşme oranları yüzde yüze yakın olan bütçeler isabetli bütçeler sayılır. Üzülerek belirtmeliyim ki; Maalesef 2020 bütçesi hazırlanırken harcamalar Kuşadası’nın önceliklerine göre değil, Personel giderleri, Mal ve Hizmet alım giderlerine göre hazırlanmıştır. Maalesef bütçemizde ne Kuşadası’nın önceliklerine yer verilmiş, ne gelir artırıcı hususlar, nede tasarruf tedbirleri dikkate alınmıştır.
2019 ilk 9 aylık mali durum ve beklentiler raporuna baktığımızda İlk 9 ayda gelir bütçesinin X’i, gider bütçenin u’nin gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu veriler üzerinden gidersek bütçe gerçekleşmesinin pcivarında kalacağını hesaplayabiliriz
.
2) 2019 yılı Kuşadası Belediyesinin bütçesindeki artışın en büyük nedeni olarak da personel giderlerinin artması görünmektedir.

3) İlçemiz sınırlarına oluşturan 23 mahalleye 2020 yılında hangi yatırımların yapılacağı bütçe ve 2020 Performans programında açık bir şekilde ortaya konamamıştır. Performans bütçesinde yatırımların hangi alanlara yapılacağının objektif olarak belirtilmemesi dikkat çekilmesi gereken bir husustur.

4) Bütçe gelirlerine baktığımızda vergi gelirleri kalemi yaklaşık % 2 oranında arttırılarak 79.815.000,00.- TL’ye yükselmiştir. Bu bütçenin reel artış oranlanın dikkate alınmadan hazırlandığını göstermektedir. 2020-2024 stratejik planda mülkiyet üzerinden alınan vergilerdeki artış oranın % olarak gerçekleşmesine rağmen 2020 yılı bütçesinde *rtış yapılması hayaller dünyasında hesaplar yapıldığı ortadadır.
Gerçek veriler üzerinden yapılmayan bir bütçe ile yapılan yönetim Kuşadası halkına ve Kuşadası’nda yaşamak isteyenlere ağır bir yük getireceği çok açıktır. Bu da Belediyenin büyük bir bütçe açığı yaşayacağını ve bu kaybı da büyük bir ihtimalle borçlanarak, Kuşadası belediyesinin öz kaynakları olan Arsa veya gayrimenkul satımı ile karşılayacağını ortaya koymaktadır.

5) 2020-2024 stratejik planda yer alan 2017-2018 tahsilat karşılaştırmasında harçlarda - Zzalış tespit edilmiştir. Harç gelirlerinde önceki dönemlerde azalışlar söz konusu iken önümüzdeki dönemler için harç artışlarının yapılması ne kadar gerçekçidir.

6) Bütçenin gelir kalemlerinde, Sermaye gelirleri içinde yer alan Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri, 2019 yılında ise 2.800.000,00 TL ve en son 2020 yılında ise yine hiçbir değişiklik yapılmadan yine 2.800.000,00 TL olarak bütçelenmiştir.
Oysaki önceki (Eylül) meclis toplantısında aldığınız yetkiye dayanarak satmağa düşündüğünüz Boyalık mevkiindeki gayrimenkul bu değerlerin çok üzerindedir. Bu da hazırlanan bütçenin hayal ürünü olduğu gerçeklere yansıtmadığını göstermektedir.

7) Bütçe giderlerine, gelirlerine ve gerçekleşme oranlarına baktığımızda Kuşadası Halkına ait olan taşınmazların satılmaya devam edileceğini göstermektedir. Hiçbir kalıcı yatırım olmamasına rağmen hala Kuşadası Belediyesinin elinde bulunan Gayrimenkuller teker teker elden çıkarılacak mıdır? Gayrimenkullerin kalıcı yatırımlar için satılması en doğru ve en kabul edilebilir bir yöntemdir.

8) Mal ve Hizmet alımları ile Personel giderleri 2020 yılı bütçemizin yaklaşık u’sine tekabül etmektedir. Bu da kalıcı yatırıma yönelik bir programın olmadığını göstermektedir.

9) 2020 performans programına baktığımızda belediyemiz 21 müdürlükten oluşmaktadır. Ayrılan ödenekleri müdürlük bazında incelendiğinde 3 müdürlüğün bütçeden aldığı pay yüzdesi %0 olarak belirlenmiştir.
Belediyelerde verimli personel istihdamın kazanılması açışından insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü önemli bir birimdir. Bu müdürlüğe bütçeden %0 pay verilmesi personel eğitimine ne kadar önem verildiğini göstermektedir.
Ayrıca bütçeden önemli bir pay alması gereken fen işleri müdürlüğünün payı da olarak çok düşük tutulmuştur.

10) Hukuk işler müdürlüğüne bütçeden ayrılan pay 1.715.000,00.-TL olarak belirtilmiştir. 2020-2024 stratejik planda yer alan hedef kartlarında 2019 yılında kazanılan dava oranı ’dir. Bu da Kuşadası Belediyesi davaların ?’nine kaybettiğini ortaya koymaktadır. Bu konun altının çizilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

11) Bütçede Mevcut Taşıtları gösterir T-1 ve T-2 Cetveline baktığımızda 2019 yılında 143 aracın kaldığını ve bu araçlar içinde 2019 yılında bakım onarım için ne kadar harcandığı detaylı bir hesap planına ulaşılamaması nedeniyle tespit edilememiştir.

Bu araçlar için 2020 yılı bütçesinde ne kadar bakım onarım gideri ne kadar akaryakıt gideri ayrıldığı anlaşılır bir biçimde belirtilmemiştir. Dolaysıyla yıllar itibariyle araç başına ne kadar bakım gideri ne kadar akaryakıt düştüğü tespit edilememektedir.

Göreve geldiğinizde ilk iş olarak araçlara kademede toplamıştınız. Araçların kademeye çektirilmesiyle ne kadar tasarruf sağlandığı ve önümüzdeki bütçe döneminde hangi stratejinin izleneceği belli değildir. Yapmış olduğunuz bu icraatla ne kadar tasarruf sağladığınızı kamuoyunun bilgilenmesi açısından açıklanması gereken bir husustur.

12) Belediyenin Genel Yönetim gideri bütçenin yaklaşık I’üne denk gelirken performans hedeflerinin maliyetlerinin bütçeye oranı ise Qde kalmaktadır. Bu oranda belirlenen 6 stratejik amacın ancak yarsını yapabileceğinizi göstermektedir.

13) Sosyal ve kültürel alanların ve Kuşadası ilçesinde yeni cazibe merkezlerinin oluşturulması anlamında 2020 performans programında ve bütçesinde gerçekçi, uygulanabilir bir ödenek ayrılmamıştır.

14) Faiz giderleri kredi borcunun varlığını ve büyüklüğünü göstermektedir. Faiz ödemelerine baktığımızda 2020 yılı bütçesinde 5.000.001,00.-TL ayrıldığını görmekteyiz. Bütçenin denkleştirilmesi için konan 25.000.000,00.TL borçlanma kalemi dikkate alındığında ve gerçekleşen faiz ödemeleriyle birlikte değerlendirildiğinde ayrılan bu kaleminde gerçeklerle örtüşmediğini görüyoruz.

15) Personel giderlerine baktığımızda belediyenin en son gerçekleşen gelirler toplamına oranı 6,38’ni denk gelmektedir. Gelirler toplamı 96.071.874,21.TL, personel gideri 34.952.803,83.-TL olarak raporlanmıştır. Eğer veriler yılsonuna kadar aynı oranda gelişir ise gelirlere oranı P’ye yaklaşacaktır.

16) 2020 Performans programında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile ilgili bütçeye 565.000,00.- TL kaynak konulmuştur. Yüzdelik dilimi %0 sıfır olarak belirtilmiştir. 23 Mahallesi bulunan Kuşadası Muhtarları için ayrılan ödenek çok düşüktür. 23 Mahallesi olan bir ilçede muhtarların ihtiyaçları da dikkate alınarak bu müdürlüğe bütçeden daha fazla ödenek ayrılması gerekmektedir.

Ayrıca 2020-2024 stratejik planda maliyet tahmini 3.121.981,66.-TL olarak belirlenmiştir. Bununda gelecek dönemlerde de muhtarların ihtiyaçlarının önemsenmediğini göstermektedir.

Sayın Başkan değerli meclis üyeleri;
Eleştirilerimiz ve muhalefet şerhimiz belediyenin yapmış olduğu ve yapacağı işlemlere rehber olması için hazırlanmıştır. Yapıcı bir eleştiri yöntemi izlenmiştir.

2020 bütçe ve performans programının değerlendirilmesi işlemi, yüzeysel ve sınırlı olmuştur. Çünkü tarafımıza sunulan performans tabloları ile bütçe kalemleri şeffaf anlaşılabilir düzeyde detaylandırmalara içermemektedir. Eleştirilerimiz ve muhalefet şerhimiz bu çerçevede değerlendirilmelidir.
2020 Mali Yılı Performans Programı ve Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen Mali Hizmetler Müdürlüğü personeline teşekkür eder, Kuşadası halkına hayırlı olmasını dilerim.

2020 yılı performans programı ve bütçesinin uygulanmasında Kuşadası halkının bize vermiş olduğu muhalefet görevi bilinciyle takipçisi olacağız.

Sözlerimi

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık